Ziek op vakantie

Een zieke medewerker wil graag op vakantie. Of één van je medewerkers wordt ziek tijdens de vakantie. Hoe ga je daar mee om? Hoe zat dat ook alweer?

Volgens de wet bouwt een medewerker per jaar minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week op aan vakantie. Wie bijvoorbeeld 20 uur per week werkt, bouwt 80 uur vakantie per jaar op. Dit noemen we de wettelijke vakantie uren. Alles wat een medewerker hier boven aan verlof krijgt noemen we bovenwettelijke vakantie uren/dagen.

Dit geldt ook voor arbeidsongeschikte medewerkers. Dus ook als een medewerker niet werkt of minder werkt. In de wet is namelijk geregeld dat de opbouw van vakantie uren afhankelijk is van de loonafspraak. Oftewel: zolang een medewerker recht heeft op loon, bouwt hij/zij ook vakantie uren op.

Arbeidsongeschikt op vakantie

Een zieke of om een andere reden arbeidsongeschikte medewerker mag gewoon vakantie opnemen. Dit moet de medewerker wel aanvragen volgens de gebruikelijke procedures. Voordat jij als werkgever de aanvraag beoordeelt, is het wel verstandig om bij de bedrijfsarts na te gaan of er medische bezwaren zijn tegen het opnemen van vakantie. Zijn die er niet, dan kan je de aanvraag goedkeuren en mag de medewerker op vakantie. De arbeidsongeschikte medewerker heeft tijdens de vakantie geen re-integratieverplichtingen.

Tip! Vraag de medewerker bij het goedkeuren van de aanvraag om instemming voor het afschrijven van de vakantie uren. En leg dit vast. Dat er vakantie aangevraagd wordt, wil namelijk nog niet zeggen dat de medewerker instemt met het afschrijven van vakantie uren. Door dit vooraf af te stemmen, voorkom je eventuele discussies achteraf.

Ziek worden tijdens de vakantie

Een medewerker kan natuurlijk ook ziek worden vlak voor of tijdens een vakantie. Wat doe je als deze zich ziekmeldt?
De hoofdregel is dat de dagen waarop een medewerker ziek is, niet als vakantie gelden. Ziekteverlof gaat dus boven vakantieverlof. Hierbij maakt het niet uit of de medewerker vlak voor of tijdens de vakantie ziek wordt en zich ziekmeldt.
De vakantiedagen worden dus ziektedagen. De medewerker kan de vakantiedagen dan op een ander moment alsnog opnemen. Voor het terugkrijgen van de verlofdagen is wel een verklaring van een arts nodig.

Uitzonderingen
Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

  • Als de medewerker er in overleg mee instemt dat een ziektedag toch als vakantiedag gezien wordt.
  • In een arbeidsovereenkomst of cao kan afgesproken zijn dat de zieke medewerker bij ziekte voor of tijdens vakantie bovenwettelijke vakantie uren gebruikt.

100 procent loon tijdens vakantie

Het is niet ongebruikelijk dat een arbeidsongeschikte medewerker na enige tijd ziek zijn, wordt gekort op het loon. Hierover zijn afspraken gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao.

Als de medewerker op vakantie gaat, heeft deze echter recht op 100 procent van het loon. Ook als hij/zij tijdens de ziekte minder loon betaald krijgt. Dit is bepaald door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Verval wettelijke vakantie uren

Wettelijke vakantie uren vervallen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Vakantie uren die in 2023 opgebouwd zijn, vervallen dus per 1 juli 2024.

Dit geldt alleen als je de medewerkers hierover op tijd informeert, zodat er nog een mogelijkheid is om de dagen op te maken.

Voor arbeidsongeschikte medewerkers geldt de vervaldatum ook. Behalve als zij niet in staat zijn de vakantie uren op te nemen. Dit kan spelen bij arbeidsongeschikte medewerkers zonder re-integratiemogelijkheden. Dan verjaren de vakantie uren pas na vijf jaar na het jaar van de opbouw. Dit geldt voor de wettelijke en de bovenwettelijke vakantie uren.